Ohje suoritustasoilmoituksen ja CE-merkinnän laadintaan

Suoristustasoilmoituksen (declaration of performance DoP) ja CE-merkinnän laatimisen periaatteita:
– Suoritustasoilmoitus merkitään yksilöllisellä tunnuksella, josta käy ilmi tuotteen valmistaja ja joka yhdistää sen yksiselitteisesti kyseisen tuotteen CE-merkintään.
– Kullekin tuotetyypille laaditaan yksi suoritustasoilmoitus, joka uusitaan aina, jos jokin sen sisältämistä tiedoista muuttuu. Valmistajan tulee säilyttää jokaista suoritustasoilmoituksen versiota 10 vuoden ajan.
– Suoritustasoilmoituksessa voi esittää saman tuotetyypin eri versioita (esim. eri paksuiset tuotteet), jolloin suoritustasoilmoituksen taulukon suoritustasosarake voidaan jakaa useampaan osaan (esim. oma alasarake kullekin paksuudelle).
– DoPin taulukkoon tulee tekninen eritelmä -sarakkeeseen vain harmonisoidun tuotestandardin tunnus ja vuosiluku.
– Jos rakennustuotteessa on käytetty REACH-asetuksen mukaisia erityistä huolta aiheuttavia aineita, ns. SVHC-aineita, niin toimittajan on annettava yhdessä suoritustasoilmoituksen kanssa

  • esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi riittävät toimittajan saatavilla olevat tiedot, joihin sisältyy vähintään aineen nimi; noudatetaan, jos vaarallista ainetta on yli 0,1 painoprosenttia
  • seoksen osalta on lisättävä linkki kyseistä tuotetta koskevaan käyttöturvallisuustiedotteeseen ja tarvittaessa siihen liittyvään muuhun aineistoon.

– CE-merkjnnän yhteydessä on esitettävä edellä mainittu kyseistä tuotetta vastaavan suoritustasoilmoituksen yksilöllinen tunnus.
– CE merkinnän vuosiluvun kaksi viimeistä lukua tarkoittaa vuotta, jolloin tuotteen tyyppi-/alkutestaus on tehty tai viimeksi päivitetty.
– CE-merkintään ei tarvitse laittaa standardin tunnuksen perään CE-merkinnän perusteena käytetyn standardiversion vuosilukua, mutta suoritustasoilmoituksessa sen tulee olla.
– Vaikka CE-merkinnässä ei ole välttämätöntä esittää kaikkia suoritustasoilmoituksessa esitettyjä tuoteominaisuuksia, CE-merkinnässä on kuitenkin syytä esittää vähintään kaksi ilmoitettua ominaisuutta, jotta rakennustuoteasetuksen vaatimus täytetään. Poikkeuksena edellä esitetystä kohdekohtaisesti suunnitelluille kantaville rakennustuotteille (menetelmä M3a tai M3b) ei ominaisuuksia tarvitse ilmoittaa CE-merkinnässä.
– Tuotteen CE-merkinnässä tulee ilmoittaa web-linkki, joka ohjaa valmistajan kotisivulla olevaan vastaavaan suoritustasoilmoitukseen.