Miten CE-merkinnällä osoitetaan tuotteen kelpoisuuus rakennuskohteeseen?

Rakennuskohteissa käytettävien rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ominaisuudet on määritettävä rakenteen luotettavan toiminnan varmistamiseksi rakenteen koko suunnitellun käyttöiän aikana. Rakentamiseen käytettävien rakennusmateriaalien ja -tuotteiden sekä työmenetelmien tulee olla Suomen geologisiin ja ilmasto-olosuhteisiin sopivia.

Tuote on rakentamismääräysten mukainen, kun siinä on asianmukainen CE-merkintä, jonka yhteydessä ilmoitettujen tietojen perusteella voidaan todeta tuotteen teknisten ominaisuuksien täyttävän sen käyttökohteen vaatimukset. Viranomaisten on hyväksyttävä CE-merkinnällä varustetun tuotteen käyttäminen rakentamiseen, jos tuote soveltuu suunniteltuun tarkoitukseensa ja rakentamiselle asetettu vaatimustaso täyttyy.

Suurin osa rakennustuotteista – kuten esimerkiksi tiilet, puulevyt, laastit ja tasoitteet – saatetaan markkinoille tarvitsematta tietää niiden lopullista käyttökohdetta. Tällöin asianmukaisesti suoritustasoilmoituksessa esitetyt tiedot riittävät osoittamaan tuotteen sopivuuden käyttökohteeseen. Käyttäjän tehtäväksi jää valita käyttökohteeseen soveltuva tuote.

Suomen rakentamismääräyksissä asetetut vaatimukset eivät pääosin kohdistu suoraan yksittäisten rakennustuotteiden ominaisuuksiin, vaan toteutettavan rakennuksen tai rakenteen ominaisuuksiin. Käytännössä vaatimukset kussakin rakennuskohteessa käytettävien tuotteiden teknisille ominaisuuksille määritetään aina rakentamismääräyksiin perustuvissa kohdekohtaisissa suunnitelmissa.

Apuneuvoksi sen tulkitsemiseksi, mitä ominaisuusvaatimuksia Suomen kansalliset rakentamismääräykset asettavat tietylle rakennustuotteelle sen eri käyttökohteissa, on useille rakennustuoteryhmille laadittu kansallisia soveltamisstandardeja (national application standard NAS). Soveltamisstandardeissa on esitetty kyseisen harmonisoidun tuotestandardin kattamiin ominaisuuksiin kohdistuvat kansalliset raja-arvot tuotteen eri käyttökohteissa. Soveltamisstandardit ovat vapaaehtoisia standardeja, eivätkä siis juridisesti velvoittavia.

Kun kyseessä on kohdekohtaisesti yksilöllinen tuote (esimerkiksi kohdekohtaisesti suunnitellut elementit tai tuotejärjestelmät), ei tuotteen soveltuvuutta kohteeseen välttämättä voida selvittää pelkän CE-merkinnän ja suoritustasoilmoituksen perusteella. Tällöin rakentajan tai rakennuskohteen suunnittelijan on varmistettava, että hänellä on käytettävissään valmistajalta tai maahantuojalta kaikki ne asiakirjat, jotka käytännössä tarvitaan tuotteen kohdekohtaisen soveltuvuuden selvittämiseksi. On syytä varautua esittämään rakennusvalvonnalle myös tuotetta koskeva ilmoitetun laitoksen varmentamistodistus, suunnitelmat sekä mitoituslaskelmat sisältäen tiedot myös suunnitteluperusteista ja käytetyistä lähtöarvoista. Näin toimien rakentaja voi varmistaa sekä vastuidensa mukaisesti tuotteen kohdekohtaisen asianmukaisuuden, että oman etunsa mukaisen viranomaisvalvonnan sujuvuuden kohteessa.

Kansalliset rakentamismääräykset ja siten vaatimukset rakennustuotteiden ominaisuuksille vaihtelevat maittain. Kaikissa EU.n jäsenmaissa toimii rakennustuoteyhteyspiste, josta voi tiedustella kyseisen jäsenmaan kansallisia vaatimustasoja eri rakennustuotteille. Suomen rakennustuoteyhteyspisteenä toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.