CE-merkintä

MIKÄ ON CE-MERKINTÄ?

Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Rakennustuotteen CE-merkintä on keino osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että tuotteen voi saattaa markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa. CE-merkinnän käytön edellytyksenä on, että kyseiselle tuotteelle on julkaistu harmonisoitu tuotestandardi, jonka siirtymäaika on alkanut tai tuotteelle on myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi ETA.

Jos tuote kuuluu jonkin harminisoidun tuotestandardin soveltamisalaan, se on pakko CE-merkitä ennen markkinoille saattamista. Sen sijaan CE-merkintä, joka perustuu eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA) on vapaaehtoinen. ETA on aina yhtä valmistajaa koskeva ja se myönnetään valmistajan omasta hakemuksesta. Kuitenkin jos valmistaja on hakenut ja saanut tuotteelleen ETAn, on hänen tämän jälkeen myös CE-merkittävä tuotteensa.

CE-merkintä rakennustuotteessa ei vielä takaa sitä, että tuote soveltuu käytettäväksi tiettyyn rakennuskohteeseen, tietyssä maassa. Suunnittelua, rakennustuotteiden käyttöä sekä rakennuskohdetta säätelevät edelleenkin kansalliset viranomaissäädökset, esimerkiksi Suomen rakentamismääräyskokoelma.

CE-merkintä tuotteessa ei esimerkiksi automaattisesti takaa sitä, että tuotteen pakkasenkestävyys olisi Suomen viranomaisvaatimusten mukainen tai että tuotteen pakkasenkestävyyttä olisi ylipäänsä testattu. Rakennustuotteiden käyttäjän tulee aina varmistaa, että tuotteelle CE-merkinnässä ilmoitettujen ominaisuuksien arvot ja luokat täyttävät kohdekohtaisissa suunnitelmissa asetetut ominaisuusvaatimukset.

Osa rakennustuotteista on myös koneita tai sähkötuotteita koskevien direktiivien ja CE-merkintäjärjestelmien alaisia tuotteita. Näissä tapauksissa CE-merkityn rakennustuotteen tulee täyttää kaikissa sovellettavissa direktiiveissä asetetut vaatimukset.

 

KÄSITTEET

Harmonisoitu tuotestandardi (hEN) on eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatima, tiettyä tuoteryhmää koskeva standardi, josta on julkaistu  ilmoitus komission virallisessa lehdessä. Se määrittää tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot.

Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) voidaan myöntää rakennustuotteille, joille ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia. ETA on vapaaehtoinen, CE-merkintään johtava tekninen arviointi, joka on tarkoitettu erityisesti uusille, innovatiivisille tuotteille.  Eurooppalaisia teknisiä arviointeja myöntää Suomessa Eurofins Expert Services Oy, mutta valmistaja voi hakea ETAa myös muiden jäsenmaiden vastaavilta laitoksilta.

Ilmoitetut laitokset (Notified Bofy NB) ovat jäsenvaltioiden päteväksi toteamia laitoksia, jotka on valtuutettu suorittamaan CE-merkinnän edellyttämiä kolmannen osapuolen testauksia ja valmistuksen laadunvalvontaa. Luettelon eri tuoteryhmille päteväksi todetuista ilmoitetuista laitoksista löydät sivulta Varmennus.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance DoP) on jokaiselle CE-merkitylle rakennustuotteelle pakollinen, määrämuotoinen dokumentti. DoP kertoo kyseisen tuotteen ominaisuuksien arvot ja luokat sovellettavaan tuotestandardiin tai tekniseen arviointiin perustuen. Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen ja vastaa tietojen asianmukaisuudesta. Suoritustasoilmoituksessa esitettävät asiat on kuvattu EU:n rakennustuoteasetuksen liitteessä III.

AVCP-luokka on kullekin tuoteryhmälle päätetty suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely. Luokkia on kokonaisuudessaan viisi (4, 3, 2+, 1 ja 1+) ja ne määrittävät, missä laajuudessa ilmoitettu laitos osallistuu tuotteen ominaisuuksien ja valmistuksen laadunvalvonnan varmentamiseen tuotteen valmistuksen aikana (ks. sivu Varmennus).

Rakennustuoteasetus on Euroopan unionin säädös, jolla määrätään muun muassa CE-merkinnän käyttämisestä rakennustuotteissa. Asetus korvasi 2013 alkaen aiemman EU:n rakennustuotedirektiivin.

 

MITÄ TUOTTEITA CE-MERKINTÄ KOSKEE?

CE-merkintä on pakollinen kaikille niille talonrakentamisen sekä maa- ja vesirakentamisen tuotteille, joihin sovelletaan eurooppalaisia harmonisoituja tuotestandardeja. Standardisoimattomille tuotteille voi valmistaja saada CE-merkinnän käyttöön vapaehtoisesti eurooppalisen teknisen arvioinnin kautta.

Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet. Rakentamisvaiheen aikana käytettävät tuotteet, jotka eivät jää osaksi itse rakennetta, eivät kuulu rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmän soveltamisalaan.

 

VALMISTAJA VASTAA

CE-merkintä ei ole tuotehyväksyntä. Valmistaja kiinnittää omalla päätöksellään CE-merkinnän tuotteeseen, kun sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin edellyttämät varmentamistoimet on suoritettu. Nämä voivat koskea niin tuotteen valmistusta, ominaisuuksien testausta kuin laadunvalvontaakin.

CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet vaihtelevat tuotteittain. Useimmiten CE- merkinnän varmentamiseen tarvitaan puolueeton kolmas osapuoli, niin sanottu ilmoitettu laitos. Tuotteen valmistaja huolehtii myös siitä, että kolmannen osapuolen valvontavelvoitteet on suoritettu asianmukaisesti.