henHelpdesk logo

Kysymykset ja vastaukset

Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on ja mihin se perustuu?

Rakennustuotteiden CE-merkintä on valmistajan tuotteeseen kiinnittämä merkintä, joka osoittaa että tuotteen CE-merkinnän yhteydessä ilmoitetut tekniset ominaisuustiedot on selvitetty ja varmennettu yhteisesti sovitulla eurooppalaisella tavalla. CE-merkintä rakennustuotteessa osoittaa tuotteen täyttävän EU:n rakennustuoteasetukseen perustuvat vaatimukset, ja olevan siten myyntikelpoinen kaikissa Euroopan talousalueen maissa.

Rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmä perustui alun perin Euroopan yhteisöjen rakennustuotedirektiiviin (Construction Products Directive CPD). Direktiivi korvautui vuonna 2013 kokonaisuudessaan Euroopan Unionin rakennustuoteasetuksella (Construction Products Regulation CPR). Rakennustuoteasetuksen soveltamisalaan kuuluvat kaikki rakennustuotteet, jotka valmistetaan käytettäviksi pysyvinä osina rakennuskohteissa. Tämä kattaa niin materiaalit, elementit, esivalmisteiset järjestelmät kuin laitteistojen komponentitkin.

EU:n rakennustuoteasetuksessa määritetään kuinka rakennustuotteiden CE-merkintää tulee käyttää. Käytännön soveltamisen tasolla rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu suurimmalle osalle tuotteista tuoteryhmäkohtaisiin standardeihin, joita kutsutaan eurooppalaisiksi harmonisoiduiksi tuotestandardeiksi. Näissä standardeissa määritetään CE-merkinnän edellyttämät tuoteominaisuudet, laadunvalvonta- ja koemenettelyt, sekä mitä tietoja CE-merkitystä tuotteesta on esitettävä. Niille rakennustuotteille, joille soveltuvaa tuotestandardia ei ole, valmistaja voi hakemuksesta saada tuotteelleen CE-merkinnän mahdollistavan eurooppalaisen teknisen arvioinnin (european technical assessment ETA), jossa määritetään vastaavat asiat. ETA on aina valmistajakohtainen, määriteltyjä tuotteita koskeva hyväksyntä.

Mikä on rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmän tarkoitus?

CE-merkintäjärjestelmän tarkoitus on vahvistaa eurooppalaisen rakennusteollisuuden kilpailukykyä poistamalla toisistaan poikkeavien kansallisten vaatimusten muodostamat esteet rakennustuotteiden liikkuvuudelle ja muodostamalla Euroopan talousalueen kattavat avoimet rakennustuotemarkkinat. Kun tuote on asianmukaisesti CE-merkitty, se voidaan saattaa markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa ilman että sen ominaisuudet tarvitsee osoittaa kussakin maassa erikseen.

Rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmän on usein esitetty parantavan rakennustuotteiden ja siten koko rakentamisen laatua. Tällaista tavoitetta järjestelmällä ei suoranaisesti ole, mutta välillisesti se vaikuttaa myös tuotteiden yleistä laatutasoa kohottavasti mm. siksi että tuotteiden ominaisuudet määritetään yhdenmukaisella ja luotettavalla tavalla sekä siksi, että kolmannen osapuolen suorittama varmentaminen kattaa aiempaa useamman tuotteen laadunvalvonnan.

Ovatko CE-merkinnän vaatimukset yleisiä vai tuotekohtaisia?

Osa rakennustuotteiden CE-merkinnän edellytyksistä on suoraan EU:n rakennustuoteasetuksesta seuraavia, kuten valmistajaa sekä kolmannen osapuolen valvonnasta vastaavaa laitosta koskevat vaatimukset. Tuotteen teknisiä ominaisuuksia koskevat täsmällisemmät vaatimukset ovat kuitenkin aina tuoteryhmäkohtaisia.

CE-merkinnän edellytyksenä on, että kyseiselle tuotteelle on voimassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi, tai jos tällaista ei ole, että tuotteelle on myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi. Näissä asiakirjoissa määritetään CE-merkinnän edellyttämät tuoteominaisuudet, sekä edellytetyt tuoteominaisuuksien valvonnassa ja varmentamisessa käytettävät menetelmät.

Tuotteensa CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuote on sitä koskevan harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin mukainen. Tämä tarkoittaa käytännössä, että tuotteen ominaisuudet vastaavat standardia tai teknistä arviointia, valmistuksen valvonta sekä testaukset on suoritettu siten kuin edellytetään, ja ilmoitettu laitos on suorittanut kolmannen osapuolen varmentamistehtävät (jos niitä ko. tuoteryhmässä edellytetään).

Mikä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi?

Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi on standardisointijärjestö CENin EU:n komission toimeksiannosta laatima standardi, joka on voimassa kaikissa Euroopan talousalueen maissa. Kun eurooppalainen standardi valmistuu, tulee mahdolliset sen kanssa päällekkäiset kansalliset standardit kumota.

Harmonisoidut tuotestandardit ovat tuoteryhmäkohtaisia. Niiden soveltamisalan laajuus vaihtelee suuresti. Jotkin standardit ovat hyvin kapea-alaisia, toiset puolestaan erittäin laajaan joukkoon tuotteita sovellettavia. Kokonaisuudessaan harmonisoituja tuotestandardeja on jo voimassa yli 400 ja ne kattavat arvioilta n. 80% kaikkien rakennustuotteiden volyymista. Tiedot kaikista voimassa olevista harmonisoiduista tuotestandardeista löytyvät netistä sivulta www.henhelpdesk.fi.

Harmonisoidussa tuotestandardissa esitetään kriteerit tuotteen ominaisuuksille, ominaisuuksien testaustavat, vaatimukset valmistajan suorittamalle tuotannonaikaiselle tuoteominaisuuksien varmentamiselle, vaatimukset kolmannen osapuolen valvonnalle, sekä vaatimukset tuotteen CE-merkinnälle. Kun valmistaja on toiminut siten että standardin vaatimukset täyttyvät, hän voi laatia tuotetta koskevan suoritustasoilmoituksen ja käyttää tuotteessaan CE-merkintää.

Mikä on eurooppalainen tekninen arviointi?

Niille tuotteille, joille ei ole voimassa eurooppalaista harmonisoitua tuotestandardia, voi tuotteen valmistaja hakea eurooppalaisen teknisen arvioinnin (European Technical Assessment ETA). Arviointeja myöntävät viranomaisten tähän tehtävään valtuuttamat laitokset.

ETA on aina valmistajan hakemuksesta laadittu, valmistaja- ja tuotekohtainen dokumentti. ETA on ainoa tapa jolla valmistaja voi ottaa CE-merkinnän käyttöön rakennustuotteessa, jolle ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia.

Kuten tuotestandardissa, myös ETAssa esitetään kriteerit tuotteen ominaisuuksille, ominaisuuksien testaustavat, vaatimukset valmistajan suorittamalle tuotannonaikaiselle tuoteominaisuuksien varmentamiselle, vaatimukset kolmannen osapuolen valvonnalle, sekä vaatimukset tuotteen CE-merkinnälle. Kun valmistaja on toiminut siten että ETAn vaatimukset täyttyvät, hän voi käyttää tuoteessaan CE-merkintää.

Mille rakennustuotteille CE-merkintä on pakollinen?

CE-merkintä on pakollinen kaikille rakennustuotteille, joille on olemassa harmonisoitu eurooppalainen tuotestandardi, jonka standardikohtainen siirtymäaika on umpeutunut. Harmonisoituja tuotestandardeja on valmistunut yli 400 ja ne kattavat tällä hetkellä n. 80% rakennustuotteiden volyymista. Uusia tuotestandardeja valmistuu edelleen ja lopullisen määrän arvioidaan asettuvan n. 600 paikkeille. Standardit eivät koskaan tule kattamaan aivan kaikkia rakennustuotteita. Tieto siitä, mille tuoteryhmille CE-merkintään johtava harmonisoituja tuotestandardeja on, löytyy helpoimmin netistä sivulta www.henhelpdesk.fi.

Jos valmistaja hankkii tuotteelleen eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA), myös tämän arvioinnin kattamat tuotteet on sen myöntämisen jälkeen CE-merkittävä. ETA on aina valmistajakohtainen.

Mitkä ovat CE-merkityiltä rakennustuotteilta edellytetyt dokumentit?

EU:n rakennustuoteasetus edellyttää, että itse tuotteen tulee olla CE-merkitty. Käytännössä tämä tarkoittaa että CE-merkintä on itse tuotteessa, tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa. CE-merkintä siis seuraa tuotetta sen käyttäjälle asti. CE-merkinnässä on pakollisen CE-tunnuksen lisäksi oltava mm. valmistaja tunnistetiedot ja viite tuotteen suoritustasoilmoitukseen.

CE-merkinnän lisäksi asiakkaalle on toimitettava valmistajan laatima tuotetta koskeva suoritustasoilmoitus (declaration of performance DoP). Tässä dokumentissa esitetään kaikki ne tuotteen tekniset ominaisuudet, joille on tuotteen kohdemaassa asetettu viranomaisvaatimuksia siinä käyttötarkoituksessa jonka valmistaja on tuotteelleen ilmoittanut.

Suoritustasoilmoitus voidaan joko toimittaa suoraan kullekin asiakkaalle paperisena tai sähköisessä muodossa, tai esittää tuotteen valmistajan internetsivulla. Suurin osa valmistajista toimittaa suoritustasoilmoituksen asiakkaalle valmistajan internetsivujen kautta. Tällöin itse tuotteen CE-merkinnän yhteydessä tulee ilmoittaa, mahdollisten sekaannusten välttämiseksi, yksiselitteisesti mistä nettiosoitteesta juuri kyseisen tuotteen suoritustasoilmoitus löytyy.

Mitä tietoja ilmoitetaan tuotteen CE-merkinnässä ja suoritustasoilmoituksessa?

Tuotteen CE-merkinnän, joka seuraa tuotetta sen käyttäjälle, päätarkoitus on varmistaa tuotteen yksilöiminen ja yhdistää tuote sitä koskevaan suoritustasoilmoitukseen. CE-merkinnässä ilmoitetaan varmentamislaitoksen tunnusnumero (jos ko. tuoteryhmässä edellytetään), valmistajan nimi tai tunnusmerkki, suoritustasoilmoituksen tunnusnumero, merkinnän kiinnittämisvuosi, sen standardin tai teknisen arvioinnin tunnus, jonka mukaan tuote on valmistettu, tuotteen aiottu käyttötarkoitus, sekä tieto siitä mistä asiakas löytää kyseisen tuotteen suoritustasoilmoituksen (internetosoite).

Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan edelleen mm. tuotteen yksilöintiä ja valmistajaa koskevat tiedot, sekä lisäksi CE-merkinnän kattamat tuotteen tekniset ominaisuustiedot. Tuotteen ominaisuuksista on ilmoitettava arvo tai luokka kaikille niille ominaisuuksille, joille sen markkina-alueella (kotimaassa siis Suomessa) on voimassa viranomaisvaatimuksia. Sellaisia tuoteominaisuuksia ei tarvitse välttämättä ilmoittaa, joille kyseisessä maassa ei ole viranomaismääräyksiä.

CE-merkintä ei välttämättä kata kaikkia tuotteen käyttäjän kannalta tärkeitä ominaisuuksia, esimerkiksi tuotteen työstettävyys- tai visuaalisia ominaisuuksia. CE-merkinnän yhteydessä tai suoritustasoilmoituksessa ei saa esittää harhaanjohtavasti sellaisia tuotetietoja, joita CE-merkintä ei standardiin tai ETAan perustuen voi kattaa.

Tarkempaa tietoa CE-merkinnän ja suoritustasoilmoituksen sisällöistä löytyy mm. netistä sivultawww.henhelpdesk.fi pikalinkistä ’Suoritustasoilmoitusmalleja (DoP)’.

Miten CE-merkinnällä osoitetaan rakennustuotteen kelpoisuus?

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että merkinnän yhteydessä ilmoitetut tekniset tiedot on varmistettu tuotetta koskevan harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin mukaisesti. Käytännössä siis tuotteen käyttäjä tulee voida luottaa näiden teknisten ominaisuuksien paikkansapitävyyteen. CE-merkintä ei kuitenkaan tarkoita, että tuotteet olisivat automaattisesti yhteensopivia tai että merkintä kattaisi tuotteen kaikki tekniset ominaisuudet.

Rakennustuotteen CE-merkinnän yhteydessä tulee esittää arvo, luokka tai kuvaus kaikille niille tuotteen teknisille ominaisuuksille, joille kyseisessä rakennuskohteessa on viranomaismääräyksistä tuleva vaatimus. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lujuus, lämmönjohtavuus tai pakkasenkestävyys. Nämä tiedot ilmoitetaan tuotteen suoritustasoilmoituksessa.

Kohdekohtainen kelpoisuus, eli tuotteen soveltuvuus suunniteltuun käyttötarkoitukseen tietyssä rakennuskohteessa, osoitetaan siten että tuotteen suoritustasoilmoituksessa esitetyt tekniset ominaisuudet täyttävät kohteen suunnitelmissa esitetyt tuoteominaisuusvaatimukset.

Kun tuotteessa on asianmukainen CE-merkintä, jonka yhteydessä ilmoitettujen tietojen perusteella voidaan todeta tuotteen teknisten ominaisuuksien täyttävän sen käyttökohteen vaatimukset, tuote on rakentamismääräysten mukainen. Viranomaisten on hyväksyttävä CE-merkinnällä varustetun tuotteen käyttäminen rakentamiseen, jos tuote soveltuu suunniteltuun tarkoitukseensa ja rakentamiselle asetettu vaatimustaso täyttyy.

Suurin osa rakennustuotteista saatetaan markkinoille tietämättä niiden lopullista käyttökohdetta (esim. tiilet, puulevyt, laastit, tasoitteet). Tällöin asianmukaisesti suoritustasoilmoituksessa esitetyt CE-merkintätiedot yleensä riittävät jotta tuotteen kelpoisuus voidaan osoittaa käytännössä. Käyttäjän tehtäväksi jää valita käyttökohteeseen soveltuva tuote.

Kun kyseessä on esim. kohdekohtaisesti suunnitellut elementit tai tuotejärjestelmät, ei tuotteen soveltuvuutta kohteeseen välttämättä voida selvittää pelkän CE-merkinnän perusteella. Tällöin on perusteltua että rakentaja tai rakennuskohteen suunnittelija hankkii itselleen tuotteen valmistajalta / maahantuojalta kaikki ne asiakirjat, jotka käytännössä tarvitaan tuotteen kohdekohtaisen soveltuvuuden selvittämiseksi. On syytä varautua esittämään rakennustarkastukselle myös tuotetta koskeva ilmoitetun laitoksen sertifikaatti, suunnitelmat sekä mitoituslaskelmat sisältäen tiedot myös suunnitteluperusteista ja käytetyistä lähtöarvoista. Näin toimien rakentaja voi varmistaa sekä vastuidensa mukaisesti tuotteen kohdekohtaisen asianmukaisuuden, että oman etunsa mukaisen viranomaisvalvonnan sujuvuuden kohteessa. On hyvä muistaa että kohdekohtaisen soveltuvuuden arvioimiseksi tarvittavan tiedon määrä ei millään tavoin vähene käytettäessä CE-merkintää.

Mikä on rakennustuotteiden CE-merkinnän suhde kansallisiin tuotehyväksyntöihin?

Niiden tuotteiden osalta, joille on olemassa harmonisoitu eurooppalainen tuotestandardi, ei tuotteiden kelpoisuutta voida enää osoittaa kansallisilla viranomaismenettelyillä. Sitä mukaa kun uusia harmonisoituja tuotestandardeja valmistuu, kansalliset hyväksyntämenettelyt korvautuvat CE-merkinnällä.

Niiden tuoteryhmien osalta, joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia, CE-merkintä on mahdollinen jos valmistaja hakee tuotteelleen eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA). Koska ETA on vapaaehtoinen, voidaan näissä tuoteryhmissä käyttää edelleen myös kansallisia tuotehyväksyntämenettelyjä jos valmistaja ei hae ETAa.

Voiko CE-merkitty rakennustuote olla valmistettu Euroopan talousalueen ulkopuolella?

CE-merkittyjä rakennustuotteita voidaan valmistaa missä maassa tahansa, myös EU:n ulkopuolella, edellyttäen että tuote valmistetaan ja varmentamistoimet hoidetaan siten kuin harmonisoidussa tuotestandardissa tai ETA:ssa edellytetään.

Kenellä on vastuu CE-merkityn rakennustuotteen asianmukaisuudesta?

Vastuu CE-merkityn rakennustuotteen asianmukaisuudesta on aina valmistajalla. Niiden tuotteiden osalta, jotka valmistetaan ulkomailla ja tuodaan Suomeen, vastuu tuotteen asianmukaisuudesta Suomen markkinoilla on maahantuojalla, joka voi olla myös rakennusliike.

Maahantuojan tulee varmistaa, että tuomansa tuotteen CE-merkintä ja siihen liittyvät asiakirjat ovat asianmukaisia. Viranomaisen tai tilaajan niin halutessa on suoritustasoilmoitus esitettävä suomen tai ruotsin kielellä.

Jos kyseessä on tuote, jonka CE-merkintä kattaa myös kohdekohtaista suunnittelua, on maahantuoja velvollinen varmistamaan myös tämän asianmukaisuuden ja huolehtimaan tarvittavien asiakirjojen saatavuudesta.

Miten toimitaan jos markkinoilla havaitaan epäasianmukaisia CE-merkittyjä rakennustuotteita?

CE-merkittyjen rakennustuotteiden asianmukaisuutta kunkin Euroopan talousalueen jäsenmaan markkinoilla valvoo kansallinen markkinavalvontaviranomainen. Suomessa markkinavalvontaviranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Tukes valvoo Suomessa markkinoille saatettuja CE-merkittyjä rakennustuotteita riippumatta siitä, onko ne valmistettu Suomessa, jossain toisessa Euroopan talousalueen maassa vai  talousalueen ulkopuolella. Markkinavalvontaviranomaisella on oikeus tehdä markkinavalvontaan liittyviä tarkastuksia ja tutkimuksia.

Jos CE-merkintää on käytetty rakennustuotteessa epäasianmukaisesti, tuote voidaan laittaa myynti- tai toimituskieltoon. Tarvittaessa valmistaja tai maahantuoja voidaan myös velvoittaa poistamaan tuotteet markkinoilta.

Tukesin tehtävä CE-merkittyjen rakennustuotteiden valvojana on kaksijakoinen. Tukes valvoo, että markkinoilla olevat CE-merkityt tuotteet ovat asianmukaisia. Lisäksi Tukes valvoo ettei markkinoilla ole merkitsemättöminä rakennustuotteita, joille CE-merkintä on pakollinen.

Tuleeko työnaikaiset tuotteet, jotka rakennuksen valmistuttua poistetaan työmaalta, CE-merkitä?

EU:n rakennustuoteasetus kattaa vain tuotteet jotka jäävät kiinteäksi osaksi valmistuvaa rakennusta. Siten työnaikaiset rakenteet, jotka rakentamisen jälkeen puretaan pois, kuten rakentamisen aikaiset kaiteet ja muut suojarakenteet, eivät kuulu rakennustuotteiden CE-merkinnän piiriin.

Voiko markkinoilla olla saman tuoteryhmän tuotteita sekä CE-merkittyinä että ilman CE-merkintää?

Markkinoilla voi olla täysin asianmukaisesti sekä CE-merkittyjä että CE-merkitsemättömiä saman tuoteryhmän tuotteita. Tämä on mahdollista tuoteryhmissä joissa ei ole voimassaolevaa eurooppalaista harmonisoitua tuotestandardia. Tällöin valmistaja itse päättää, haluaako tämä hakea tuotteelleen eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) joka mahdollistaa tuotteen CE-merkinnän, vai osoittaako tuotteensa kelpoisuuden jollain kansallisella menettelyllä ilman CE-merkintää.

Myös harmonisoitujen tuotestandardien valmistuessa uusille tuoteryhmille on mahdollista että markkinoilla on sekä CE-merkittyjä että CE-merkitsemättömiä saman tuoteryhmän tuotteita. Tuotestandardin valmistuessa sille määrätään tyypillisesti vuoden kestävä standardikohtainen siirtymäaika. Siirtymäaikana valmistaja voi valita käyttääkö CE-merkintää vai ei. Siirtymäajan umpeuduttua CE-merkinnästä tulee standardin kattamille tuotteille pakollinen.

Mistä voi selvittää kuuluuko jokin tietty rakennustuote CE-merkintäpakon alaisiin tuotteisiin vai ei?

Paras käytettävissä oleva työväline tähän tarkoitukseen on internetportaali hEN helpdesk (www.henhelpdesk.fi). hEN helpdeskistä löytyvät tiedot kaikista rakennustuotteiden CE-merkintään johtavista harmonisoiduista eurooppalaisista tuotestandardeista. Sivulta löytyy paljon muutakin CE-merkintäjärjestelmään liittyvää tietoa, kuten EU:n rakennustuoteasetus, suomalaiset ilmoitetut laitokset, tuoteryhmäkohtaisia suoritustasoilmoitusmalleja ym.

Mitkä ovat CE-merkintäjärjestelmän hyödyt rakennusliikkeille?

Rakennusliikkeiden kannalta rakennustuotteiden CE-merkintä mahdollistaa eri tuotteiden vertailemisen ja kilpailuttamisen aiempaa helpommin, kun tuotteiden ominaisuudet ilmoitetaan ja varmennetaan samalla tavalla. CE-merkintäjärjestelmä myös avaa markkinat uusille toimijoille, mikä lisää kilpailua ja vaihtoehtoja tuotehankinnassa.

CE-merkintäjärjestelmä myös edesauttaa rakennusliikkeitä suorittamaan hankintoja suoraan muiden maiden markkinoilta ilman välikäsiä, kun tuoteominaisuudet ilmoitetaan yhdenmukaisella tavalla. Tämä toiminta edellyttää kuitenkin sitä että rakennusliike on hyvin perillä itse CE-merkintäjärjestelmän periaatteista, sekä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamista ja maahantuojan vastuita koskevista periaatteista.

Mitkä ovat CE-merkintäjärjestelmän hyödyt tuotevalmistajille?

CE-merkintäjärjestelmä vapauttaa vientiä harjoittavan rakennustuotteen valmistajan testauttamasta ja hyväksyttämästä tuotteensa jokaisessa vientimaassa erikseen. Haluttaessa laajentaa tuotteen vientialuetta tai tehtäessä uusia testauksia edellyttäviä muutoksia tuotteeseen tämä yleensä säästää huomattavan määrän sekä aikaa että rahaa.

Rakennustuotteen valmistajalle tulee myös varsin helpoksi kokeilla tuotteensa potentiaalia uusien maiden markkinoilla, kun kansallisia hyväksyttämisiä ei tarvita. CE-merkinnän käyttö myös saattaa eri valmistajien tuotteet samalle viivalle ominaisuuksien varmentamisen suhteen, kun ominaisuudet ilmoitetaan samalla tavalla ja kaikilta valmistajilta edellytetään samoja varmentamistoimia.

Kannattaako valmistajan hankkia ETA sellaiselle tuotteelle jolle CE-merkintä ei ole pakollinen?

Tämä on kysymys johon ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan vastaus on täysin valmistajakohtainen.

Yleisesti eurooppalaiseen tekniseen arviointiin perustuva, vapaaehtoinen CE-merkintä on hyödyllinen työkalu sellaiselle valmistajalle joka haluaa laajentaa tuotteensa markkina-aluetta uusiin maihin Euroopassa. Kun tuotteelle on myönnetty ETA, riittää tuotteen ominaisuuksien (esim. palo-ominaisuudet) määrittäminen yksillä testeillä sen saattamiseksi markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa. Perinteisestihän kukin jäsenmaa on edellyttänyt tuotteen testaamista omilla, kansallisilla menettelyillään, jolloin tuote on pitänyt testata saman ominaisuuden määrittämiseksi jopa yhtä monella eri tavalla kuin on vientimaitakin.

Kuinka tuoteryhmäkohtaisiin CE-merkinnän edellytyksiin voidaan vaikuttaa?

Eurooppalaiset tuotestandardit, samoin kuin niiden viitestandardit (esim. testausstandardit) laaditaan eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin teknisten komiteoiden toimesta. Jos halutaan vaikuttaa valmisteltavien standardien sisältöön tai saada muutoksia jo olemassa oleviin standardeihin, se on mahdollista vain osallistumalla CENin teknisten komiteoiden ja näiden alatyöryhmien työskentelyyn.

Suomessa standardisointiin osallistumista hallinnoi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ja sen eri toimialayhteisöt, kuten Rakennustuoteteollisuus RTT ja MetSta. Näiden toimialayhteisöjen kautta halukkaat voivat osallistua eurooppalaisten teknisten komiteoiden alaiseen työskentelyyn sekä osallistua valmisteltavien standardien kansallisten lausuntojen laatimiseen.

Standardisointityö on pitkäjänteistä, aikajänne on tyypillisesti vuosia. Nopeita muutoksia on harvoin mahdollista saada aikaiseksi.

Kuinka toimitaan jos voimassa olevat kansalliset säädökset ovat ristiriidassa EU:n rakennustuoteasetukseen perustuvan CE-merkintäjärjestelmän kanssa? 

EU:n rakennustuoteasetuksen tultua täysmääräisesti voimaan 1.7.2013 on jokainen jäsenmaa velvollinen poistamaan lainsäädännöstään EU:n asetuksen kanssa ristiriidassa olevat määräykset. Koska kansallinen lainsäädäntö on aina hyvin monitahoinen kokonaisuus, jonka muuttaminen ei käy käden käänteessä, voi useassa jäsenmaassa olla edelleen voimassa lakeja tai asetuksia jotka ovat osin ristiriidassa EU:n rakennustuoteasetuksen kanssa. Tällaisissa ristiriitatilanteissa eivät kansalliset säädökset päde, vaan noudatetaan EU:n asetusta.

Kauan CE-merkintään liittyviä asiakirjoja täytyy säilyttää?

Suoritustasoilmoitus ja muut asiakirjat, jotka osoittavat että tuote on vaatimusten mukainen, säilytetään vähintään 10 vuotta.Asiakirjat esitetään tarvittaessa markkinavalvontaviranomaiselle.

Voiko tuotteen CE-merkitä, vaikka sille ei ole harmonisoitua tuotestandardia?

Jos tuotteelle ei ole harmonisoitua tuotestandardia, sille voi hakea CE-merkintään johtavan eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA).

Millä edellytyksillä CE-merkinnän voi kiinnittää rakennustuotteeseen?

CE-merkintää ei haeta viranomaisteitse, vaan rakennustuotteen valmistajan on selvitettävä tuotteen ominaisuudet ja huolehdittava tuotannon laadunvalvonnasta harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin mukaiseksi.

CE-merkinnän prosessi:

1. Tarkista, kuuluuko tuoteryhmä harmonisoidun tuotestandardin piiriin. Tietoa harmonisoiduista tuotestandardeista löytyy hEN Helpdeskistä. Mikäli harmonisoitua tuotestandardia ei ole tuotteelle, CE-merkintä ei ole pakollinen.

Mikäli tällaiselle tuotteelle kuitenkin haluaa CE-merkinnän, voi tuotteelle hankkia eurooppalaisen teknisen arvioinnin eli ETA:n. Eurooppalaisia teknisiä arviointeja myöntää Suomessa VTT Expert Services Oy.

2. Harmonisoitu tuotestandardi määrittää, millaisia toimenpiteitä valmistajalta edellytetään, kuten esimerkiksi mitä ominaisuuksia tuotteesta testataan sekä kenen ja miten testit tulee suorittaa.

3. Ominaisuuksien testaamiseen ja laadunvalvonnan varmentamiseen vaaditaan usein ulkopuolista, tehtävään erityisesti nimettyä niin sanottua ilmoitettua laitosta. Varaa aikaa testausten tekoon, sillä ne saattavat kestää jopa 1–2 vuotta.

4. Kun harmonisoidun tuotestandardin vaatimukset on täytetty ja laadittu rakennustuoteasetuksen mallin mukainen suoritustasoilmoitus testitulosten perusteella (suoritustasoilmoituksen malli löytyy rakennustuoteasetuksen liitteestä III), valmistaja kiinnittää CE-merkinnän tuotteeseen, pakkaukseen tai tulostaa sen toimituskirjaan.

5. Suoritustasoilmoitus toimitetaan tuotteen mukana tai se esitetään valmistajan kotisivulla. Säilytä suoritustasoilmoitus ja muut CE-merkintään liittyvät asiakirjat ja valmistaudu tarvittaessa esittämään ne markkinavalvontaa tekevälle viranomaiselle.

Mitä ovat niin sanotut ilmoitetut laitokset?

Ilmoitetut laitokset ovat kansallisia laitoksia, jotka on valtuutettu tekemään harmonisoiduissa tuotestandardeissa edellytettäviä tuotteen testauksia ja laadunvalvonnan varmennusta. Suomen ilmoitetut laitokset löytyvät hENHelpdeskin sivuilta kohdasta Ilmoitetut laitokset.

Miten tehdään suoritustasoilmoitus?

Suoristustasoilmoitus on määrämuotoinen ilmoitus, jonka malli löytyy rakennustuoteasetuksen liitteen III korvanneesta delegoidusta säädöksestä. Suoritustasoilmoitus tehdään niistä tuotteen ominaisuuksista, jotka harmonisoitu tuotestandardi määrittää tuotteen tai tuoteryhmän osalta ilmoitettavaksi. Useimmiten ominaisuuksien osoittaminen standardin vaatimusten mukaiseksi vaatii ulkopuolisen, tehtävään valtuutetun varmentajan, niin sanotun ilmoitetun laitoksen.  sivuilla kohdassa Suoritustasoilmoitusmalleja on esitetty teollisuuden laatimia malleja.