henHelpdesk logo

Ohje suoritustasoilmoituksen ja CE-merkinnän laadinnasta

RTT on laatinut EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisia DoP- ja CE-merkintäesimerkkejä rakennustuotteille.

Pääosin nämä CE-merkinnät poikkeavat voimassa olevien harmonisoitujen tuotestandardien ZA-liitteissä esitetyistä esimerkeistä, koska suurin osa tuotestandardeista on edelleen kumoutuneen EU:n rakennustuotedirektiivin perusteella laadittuja.

Suoristustasoilmoituksen (declaration of performance DoP) ja CE-merkinnän laatimisen periaatteita:
- Kukin suoritustasoilmoitus merkitään yksilöllisellä tunnuksella, josta myös valmistaja voidaan yksilöidä. Kullekin tuotetyypille laaditaan yksi suoritustasoilmoitus, jota valmistajan tulee säilyttää 10 vuoden ajan. Suoritustasoilmoitus uusitaan aina, jos jokin sen sisältämistä tiedoista muuttuu.
- Suoritustasoilmoituksessa voi esittää useita erilaisia tuotteita saman tuotetyypin sisällä (esim. eri paksuiset tuotteet), jolloin suoritustasoilmoituksen taulukon suoritustasosarake voidaan jakaa useampaan osaan (esim. oma alasarake kullekin paksuudelle).
- DoPin taulukkoon tulee tekninen eritelmä -sarakkeeseen vain harmonisoidun tuotestandardin tunnus ja vuosiluku.
- Jos rakennustuotteessa on käytetty REACH-asetuksen mukaisia erityistä huolta aiheuttavia aineita, ns. SVHC-aineita, niin toimittajan on annettava yhdessä suoritustasoilmoituksen kanssa

  • esineen turvallisen käytön mahdollistamiseksi riittävät toimittajan saatavilla olevat tiedot, joihin sisältyy vähintään aineen nimi; noudatetaan, jos vaarallista ainetta on yli 0,1 painoprosenttia

  • seoksen osalta on lisättävä linkki kyseistä tuotetta koskevaan käyttöturvallisuustiedotteeseen ja tarvittaessa siihen liittyvään muuhun aineistoon.


- CE-merkjnnän yhteydessä on esitettävä edellä mainittu kyseistä tuotetta vastaavan suoritustasoilmoituksen yksilöllinen tunnus.
- CE merkinnän vuosiluvun kaksi viimeistä lukua tarkoittaa vuotta, jolloin tuotteen tyyppitestaus on tehty tai viimeksi päivitetty.
- CE-merkintään ei tarvitse laittaa standardin tunnuksen perään CE-merkinnän perusteena käytetyn standardiversion vuosilukua, mutta suoritustasoilmoituksessa sen tulee olla. 
- Myös CE-merkinnässä on syytä esittää vähintään 2 ilmoitettua ominaisuutta, jotta rakennustuoteasetuksen vaatimus täytetään. Poikkeuksena tiettyyn kohteeseen suunnitelluille kantaville rakennustuotteille (menetelmä M3a tai M3b) ei ominaisuuksia tarvitse ilmoittaa CE-merkinnässä.
- Tuotteen CE-merkinnässä ilmoitetaan web-linkki, joka ohjaa valmistajan kotisivulla olevaan vastaavaan suoritustasoilmoitukseen.