henHelpdesk logo

CE-merkintä

MIKÄ ON CE-MERKINTÄ?

Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Rakennustuotteen CE-merkintä on keino osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että tuotteen voi laittaa markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa. CE-merkinnän käytön edellytyksenä on, että kyseiselle tuotteelle on julkaistu harmonisoitu tuotestandardi, jonka siirtymäaika on alkanut tai tuotteelle on myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi ETA. 

CE-merkintä rakennustuotteessa ei vielä takaa sitä, että tuote soveltuu käytettäväksi tiettyyn rakennuskohteeseen, tietyssä maassa. Suunnittelua, rakennustuotteiden käyttöä sekä rakennuskohdetta säätelevät edelleenkin kansalliset viranomaissäädökset, esimerkiksi Suomen rakentamismääräyskokoelma.

CE-merkintä tuotteessa ei automaattisesti takaa sitä, että tuotteen pakkasenkestävyys olisi Suomen viranomaisvaatimusten mukainen tai että tuotteen pakkasenkestävyyttä olisi ylipäänsä testattu. Rakennustuotteiden käyttäjien tulee tarkistaa, täyttävätkö tuotteelle CE-merkinnässä ilmoitetut ominaisuuksien arvot ja luokat kansalliset vaatimustasot.

KÄSITTEET

Harmonisoitu tuotestandardi eli hEN on Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatima CE-merkintään johtava tuotestandardi, josta on julkaistu ilmoitus komission virallisessa lehdessä. Se määrittää tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot.

Eurooppalainen tekninen arviointi eli ETA voidaan myöntää rakennustuotteille, joille ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia tai tuotestandardin testimenetelmät eivät sovellu tuotteelle. ETA on vapaaehtoinen, CE-merkintään johtava tekninen arviointi, joka on tarkoitettu erityisesti uusille, innovatiivisille tuotteille. Jos valmistaja on hankkinut tuotteelleen ETA-arvioinnin, kyseisen valmistajan tuote on CE-merkittävä. Eurooppalaisia teknisiä arviointeja myöntää Suomessa Eurofins Expert Services Oy.

Ilmoitetut laitokset ovat jäsenvaltioiden päteväksi toteamia laitoksia, jotka on valtuutettu suorittamaan CE-merkinnän edellyttämiä testauksia ja valmistuksen laadunvalvontaa. Luettelon eri tuoteryhmille päteväksi todetuista ilmoitetuista laitoksista löydät sivulta Varmennus.

Suoritustasoilmoitus kertoo tuotteen ominaisuuksien ilmoitetut arvot ja luokat. Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen ja vastaa tietojen paikkansapitävyydestä. Se on laadittava kaikille CE-merkityille rakennustuotteille 1.7.2013. Suoritustasoilmoituksessa esitettävät asiat on kuvattu rakennustuoteasetuksen liitteessä III.

AVCP-luokka eli suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamisjärjestelmä (4, 3, 2+, 1 ja 1+) määrittää, missä laajuudessa ilmoitettu laitos osallistuu tuotteen ominaisuuksien ja valmistuksen laadunvalvonnan varmentamiseen ks. sivu Varmennus.

Huom. Rakennustuotedirektiivissä käytetään vastaavasta varmentamisjärjestelmästä nimeä AoC-luokka (= AC-luokka).

Rakennustuoteasetus, jolla säädetään muun muassa CE-merkinnän käyttämisestä rakennustuotteissa, korvaa rakennustuotedirektiivin. Asetus kokonaisuudessaan tulee sellaisenaan voimaan kaikissa EU-maissa 1.7.2013.

CE-merkintämenetelmät kuvaavat miten kantaville rakennustuotteille ilmoitetaan kantokyky ja palonkesto sekä sisältyykö näiden ominaisuuksien mitoitus CE-merkintään. Menetelmät M1 ja M2 soveltuvat varastotuotteille ja menetelmät M3a ja M3b on tarkoitettu kohdekohtaisesti suunnitelluille tuotteille.

 

MITÄ TUOTTEITA CE-MERKINTÄ KOSKEE?

CE-merkintä on pakollinen kaikille niille talonrakentamisen sekä maa- ja vesirakentamisen rakennustuotteille, joihin sovelletaan eurooppalaisia harmonisoituja tuotestandardeja. Rakennustuotteiksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet, kuten esimerkiksi betonielementit, ikkunat, kantavat teräsrakenneosat, rakennesahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät.

 

POIKKEUKSET

CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, jotka saatetaan markkinoille. Esimerkiksi jos alihankkija valmistaa osakomponentin vuosisopimuksella jatkovalmistajalle liitettäväksi CE-merkittävään lopputuotteeseen, voidaan osakomponentin kelpoisuus osoittaa jatkovalmistajan tehtaan laadunvalvonnan yhteydessä, eikä osakomponentin CE-merkintää välttämättä tarvita. Tosin tässäkin tapauksessa usein osakomponentin CE-merkintä on helpoin ja järkevin toimintatapa.

 

Rakennustuoteasetus toteaa artiklassa 5 lisäksi kolme poikkeusta CE-merkintään vaikka rakennustuotteelle on olemassa harmonisoitu tuotestandardi:

a) rakennustuote valmistetaan ei-sarjavalmisteisella tuotantoprosessilla yksilöllisesti tai räätälöitynä tiettyyn rakennuskohteeseen ja valmistaja asentaa sen itse paikoilleen.

b) rakennustuote valmistetaan rakennuspaikalla.

c) rakennustuote valmistetaan perinteiseen tapaan suojeltuun rakennuskohteeseen.

 

Näissäkin tapauksissa on osoitettava, että valmis rakennusosa täyttää kansalliset vaatimukset.

 

Edellä luetellusta poikkeuksesta a) rakennustuoteasetuksessa todetaan, että komission tulee antaa yleiset periaatteet sille, miten ’ei-sarjavalmisteinen tuotantoprosessi’ määritellään eri tuoteryhmille. Toistaiseksi komissio ei ole ottanut kantaa tähän asiaan. Näiden poikkeusten käyttö ei välttämättä ole yhtään helpompaa kuin CE-merkinnän käyttö, koska Suomessa tämä yleensä johtaa rakennuspaikkakohtaisiin selvityksiin, joissa rakennusvalvonta harkintansa mukaan päättää, mitkä selvitykset ovat riittäviä.

 

VALMISTAJA VASTAA

CE-merkintää ei haeta viranomaisilta. Valmistaja kiinnittää CE-merkinnän tuotteeseen, kun sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETAn vaatimukset on täytetty. Vaatimukset koskevat niin tuotteen valmistusta, ominaisuuksien testausta kuin laadunvalvontaakin.

CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet vaihtelevat tuotteittain. Useimmiten CE- merkinnän varmentamiseen tarvitaan puolueeton kolmas osapuoli, niin sanottu ilmoitettu laitos. CE-merkinnän käyttöönotosta aiheutuu valmistajalle kuluja muun muassa testauksista, asiakirjojen laatimisesta ja valmistusprosessin laadunvalvonnasta.

 

MIKSI PAKOLLISUUS?

CE-merkinnän pakollisuudella helpotetaan tuotteiden vertailua ja edistetään niiden vapaata liikkuvuutta Euroopan talousalueella. Sillä myös taataan tarkkojen ja luotettavien tietojen saanti tuotteiden ominaisuuksista ja suoritustasoista. CE-merkinnän käyttöönoton myötä päästään eroon kansallisista, päällekkäisistä viranomaisten hyväksyntämenettelyistä. Näin eurooppalaiset sisämarkkinat avautuvat myös suomalaisille rakennustuotteille.

 

VIENTITUOTTEET JA CE-MERKINTÄ

Myös CE-merkittyjen vientituotteiden osalta on syytä tarkistaa vientimaan viranomaiskäytännöt (etenkin tuotteiden ominaisuuksille asetetut vaatimukset ja vaatimustasot).